• Saint Adalbert Church

  Saint Adalbert
  Church

  Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
 • 1
 • 2
image

Bản Tin - Bulletin

Thông tin giáo xứ trong tuần

Xem Thêm
image

Rediscover Catholicism

Hãy đọc trong năm đức tin

Xem Thêm
image

Chén Cơm Trong Ngày

Xem Thêm

October 11, 2012 – November 24, 2013


REDISCOVER………..

http://rediscover.archspm.org

Life can be really complicated. Relationships and jobs are messy. Demands on our time and energy come at us a hundred miles an hour. It you’re like most people, you want some peace. You want your life to have deeper meaning. It’s time to find the answers.

Đời sống thật là phức tạp. Những giao tế và công việc thì thật là hỗn độn. Những yêu cầu phải đúng giờ và năng lực đến với chúng ta hàng trăm dặm một giờ. Nếu bạn yêu thích mọi người, bạn muốn có bình an. Bạn muốn đời sống của bạn có ý nghĩa hơn. Đây là thời gian để tìm ra những giải đáp đó.

You’re not alone.
If you’re wondering what it’s all about, you’re not alone. The good news is that we have a path to find greater meaning and purpose for our lives. There is a way to find inner strength, true freedom and peace. The beautiful thing is that it’s where it has been for 2,000 years. It’s time to rediscover the depth and beauty of our Catholic faith.

Bạn không đơn độc một mình.
Nếu bạn thắc mắc về những điều đó. Bạn không phải là người duy nhất. Tin vui tốt là chúng ta có cách tìm ra ý nghĩa và mục đích lớn lao cho đời mình. Có cách thế để tìm thấy sức mạnh nội tâm, sự tự do đích thực và bình an. Điều tốt đẹp là chính nơi đó trong 2000 năm qua. Đây là thời gian tái khám phá ra chiều sâu và nét đẹp của đức tin Công giáo.

Rediscover: Faith (Tái Khám Phá: Đức Tin)
2013 Speakers Series (2013 Các Diễn Giảng)
Rediscover: Meaning (Tái Khám Phá: Ý Nghĩa)
Finding God’s Purpose for My Life (Khám Phá Ra Ý Muốn của Chúa trong Đời Sống của Tôi)

 • Monday, Feb.4 New Brighton: Giáo xứ St. John the Baptist
 • Tuesday, Feb. 5 Eagan: Giáo xứ St. John Neumann
 • Thursday, Feb.7 Edina: Giáo xứ Our Lady of Grace

Rediscover: Belonging (Tái Khám Phá: Thuộc Về)
Living in Communion with God (Sống trong sự Hiệp Thông với Chúa)

Rediscover: Strength (Tái Khám Phá: Sức Mạnh)
Overcoming Life’s Challenges Through God’s Grace (Vượt Thắng những Thử Thách trong Đời Sống bằng Ân Sủng Chúa)
Rediscover: The Way (Tái Khám Phá: Con Đường)
Keeping God at the Center of My Life (Bám Lấy Chúa là Trung Tâm Điểm Đời Sống của Tôi)

Video Gallery

Videos

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm